Printvenlig version af siden

Vedtægter for Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter

vedtaget på Generalforsamlingen d. 12. marts 2017

§ 1. Foreningens navn

Foreningens navn er Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter.

§ 2. Foreningens hjemsted

Foreningen har hjemsted hvor kassereren har bopæl.

§ 3. Foreningens formål

Foreningen har til formål at repræsentere og varetage medlemmernes faglige interesser og arbejde for en stadig højnelse af den faglige standard.

  1. at sikre den bedst mulige grund- videre & efteruddannelse i faget Kranio-Sakral Terapi

  1. at sikre og udvikle et højt etisk niveau og klinisk praksisudveksling samt udvikling af faget både nationalt og internationalt

  1. at fremme udvikling og sikring af dokumentationen

  1. at bidrage til forskning og udvikling af faget

  1. at Foreningen administrerer "Lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere" samt sikre, at medlemmerne - der er registreret i henhold til denne lov - overholder de gældende regler.

§ 4. Foreningens medlemmer

Stk. 1. Aktivt medlemskab af Gruppe A kan opnås af personer, som har mindst 125 timers undervisning i Kranio-Sakral Terapi, jævnfør regler og procedurer for medlemskab. (E-learning godkendes ikke i dette fag). Denne gruppe har tale og stemmeret til møder og generalforsamlinger, står på behandlerlisten og har ret til at anvende foreningens logo. Aktive medlemmer der er optaget inden generalforsamlingen 2015 har de samme rettigheder.

Stk. 2. Aktivt medlemskab af Gruppe B kan opnås af personer der er Registreret Alternativ Behandler (RAB) der har gennemført uddannelse jævnfør regler og procedurer for medlemskab og er blevet godkendt af foreningen. Denne gruppe har tale og stemmeret til møder og generalforsamlinger samt ret til at anvende foreningens logo.

Stk. 3. Et studiemedlemskab kan opnås af studerende efter det første kursus i Kranio-Sakral Terapi. Studerende har taleret til møder og generalforsamlinger. Dette medlemskab kan højst vare 4 år, hvorefter der skal søges om medlemskab jævnfør stk. 1 eller stk. 2.

For at stå på behandlerlisten skal man være aktivt medlem i gruppe A eller B.

Stk. 4. Som støttemedlemmer optages personer, som ikke udfører Kranio-Sakral Terapi som erhverv men som ønsker at støtte udbredelsen af kendskabet til Kranio-Sakral Terapi. Denne gruppe har ikke tale- og stemmeret til møder og generalforsamlinger.

§ 5. Optagelsesprocedurer og regler

Optagelse af medlemmer sker jf. Selvstændigt dokument "Regler og Procedurer for medlemskab"

§ 6. Registrering og afregistrering under "Lov om brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere"

Stk. 1. Titlen Registreret Alternativ Behandler (RAB) er forbeholdt medlemmer, som har ansøgt og er godkendt efter "Lov om brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere".

Stk. 2. Afregistrering sker ved udtrædelse af medlemsgruppen for RAB eller i de tilfælde, hvor en behandler gør sig skyldig i grovere forsømmelse eller gentagen overtrædelse af kravene jf. Regler og procedure for registrering som Registreret Alternativ Behandler (RAB). Retten til brug af betegnelsen RAB bortfalder i sådanne tilfælde og RAB diplomet/beviset skal returneres til Foreningen inden udmeldelse effektueres.

§ 7. Regler og procedure for registrering som Registreret Alternativ Behandler (RAB)

Godkendelse til at anvende titlen Registreret Alternativ Behandler (RAB) opnås ved, at indsende en skriftlig ansøgning til Foreningens Bestyrelse.

Ansøgningen skal indeholde dokumentation for, at ansøgeren har gennemført min. 250 timer/lektioners undervisning i Kranio-Sakral Terapi. E-learning er ikke tilladt som undervisningsform i dette fag.

Endvidere er der - for at kunne blive RAB registreret - krav om følgende:

200 timer/lektioner i anatomi/fysiologi

100 timer/lektioner i sygdomslære og basal sundhedslovgivning

50 timer/lektioner i psykologi

10 timer/lektioner i klinikvejledning/klientbehandling

50 timer/lektioner i anden komplementær/alternativ behandling

1 time/lektion = 45 min.

E-learning er en godkendt undervisningsform i anatomi, fysiologi, sygdomslære og klinikvejledning/klientbehandling, under forudsætning af, at der består et lærer/elev forhold på en sådan måde, at den studerende kan indgå i dialog med en lærer om stoffet.

I andre alternative behandlingsformer er e-learning ikke en godkendt undervisningsform.

Ansøgningen skal ligeledes indeholde dokumentation for bestået eksamen/eksaminer i hovedfaget, samt i basisfagene anatomi/fysiologi og sygdomslære. Skolen skal kunne dokumentere, at det er eleven der personligt har gennemført og bestået eksamen.

Er ansøgeren ikke nyuddannet (inden for det sidste år op til ansøgningstidspunktet), skal ansøgeren kunne dokumentere at uddannelsen er blevet vedligeholdt jvf. § 9 stk. 4.

Godkendelse vil såvel kunne gives i forbindelse med ansøgning om optagelse af nye medlemmer af foreningen, som til allerede eksisterende medlemmer.

Bestyrelsen forestår sagsbehandlingen af ansøgningen med udgangspunkt dels i de til enhver tid stillede krav af Sundhedsstyrelsen, vedrørende registrering af alternative behandlere og dels i foreningens "Regler og procedure for registrering som Registreret Alternativ Behandler (RAB)"

Da der ikke stilles krav om, at undervisningen skal være gennemført på én bestemt eller bestemte skoler, vil sagsbehandlingen være individuel i forhold til de konkrete forløb den enkelte ansøger har gennemført.

Bestyrelsen forbeholder sig ret til at udbede sig supplerende materiale, såfremt den ikke finder det fremsendte tilstrækkeligt.

Resultatet af sagsbehandlingen meddeles skriftligt til ansøgeren.

For fortsat at kunne opretholde retten til at kunne anvende titlen Registreret Alternativ Behandler (RAB), er det en forudsætning, at man vedligeholder og ajourfører sin uddannelsesmæssige baggrund jf. foreningens vedtægter § 9 stk. 4., samt gældende regler for vedligeholdelse af RAB godkendelse.

§ 8. Udmeldelse/udelukkelse

Stk. 1 Udmeldelse af Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter kan kun ske ved skriftlig meddelelse og med en måneds varsel til udgangen af et kalenderår.

Stk. 2. Kontingentet betales senest 30 dage fra fakturadato. Derefter pålægges der et rykkergebyr. Såfremt faktura ikke er betalt inden 90 dage fra fakturadato betragtes man som værende udelukket. Ønsker det udelukkede medlem at blive genoptaget i foreningen ved senere lejlighed, skal restancen betales.

Stk. 3. Udelukkelse kan også ske, såfremt man modarbejder Foreningens interesser eller groft overtræder Foreningens vedtægter og etiske regler. Bestyrelsen foretager eksklusionen. Denne kan forelægges til prøvelse ved førstkommende Generalforsamling.

Stk. 4. Etisk Råd behandler klager over overtrædelse af de etiske regler jf. § 16.

§ 9. Regler for god klinisk praksis

Medlemmerne skal overholde følgende regler for god klinisk praksis:

Stk. 1. Medlemmerne skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed i deres faglige virke, herunder gøre brug af midler og metoder, som er forsvarlige og som de er kvalificerede til at benytte.

Stk. 2. Medlemmerne skal anbefale en klient at søge læge m.v., hvor dette må anses for indiceret.

Stk. 3. Medlemmerne skal overholde lovgivningen, herunder afstå fra at fraråde en lægeordineret behandling eller benytte behandlingsmetoder, som det er forbeholdt bestemte autoriserede sundhedspersoner at anvende.

Stk. 4. Medlemmerne skal løbende vedligeholde og opdatere deres faglige viden.

Stk. 5. Medlemmerne skal give klienten saglig og nøgtern information om behandlingen og de forventninger klienten kan have hertil.

Stk. 6. Medlemmerne skal føre optegnelser over deres behandlinger af den enkelte klient, herunder om indikation samt den behandling og den information der er givet.

Stk. 7. Medlemmerne har tavshedspligt med hensyn til de oplysninger om private forhold og andre fortrolige oplysninger, som de gennem deres faglige virksomhed får om deres klient.

Stk. 8. Medlemmerne skal udøve deres gerning omhyggeligt og samvittighedsfuldt samt vise respekt for klientens egenværdi og respektere klientens individuelle behov og valg.

Stk. 9. Medlemmerne skal i deres arbejde vise respekt for kollegers arbejde og være til støtte i faglige situationer. Dette er ikke en hindring for at tage overtrædelse op, der vedrører foreningens regler for god klinisk praksis.

Stk. 10. Medlemmerne skal medvirke til, at der i befolkningen er respekt og tillid til faget.

§ 10. Foreningens opbygning

Foreningen består af Generalforsamlingen, Bestyrelsen og Etisk Råd samt ad hoc udvalg. Bestyrelsen nedsætter ad hoc udvalg.

§ 11. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Den indkaldes skriftligt med mindst 1 måneds varsel. Forslag, der ønskes behandlet, skal være Bestyrelsen i hænde skriftligt senest 14 dage for Generalforsamlingen.

Dagsorden for den Ordinære Generalforsamling er minimum:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning

4. Etisk Råds beretning

5. Kassererens beretning og fremlæggelse af budget

6. Indkomne forslag

7. Fastsættelse af kontingent

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

§ Formanden vælges i ulige år

§ 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år

§ 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år

§ 2 suppleanter vælges for 1 år

9. Valg af 2 interne revisorer eller en ekstern revisor

10. Valg til Etisk Råd

§ 2 medlemmer vælges i ulige år

§ 1 medlem vælges i lige år

§ 1 suppleant vælges for 1 år

11. Eventuelt

§ 12. Afstemningsregler

Stk. 1. Alle afstemninger - undtagen vedtægtsændringer - afgøres ved simpelt flertal blandt de stemmeberettigede fremmødte

Stk. 2. Hvert medlem har én stemme

Stk. 3. Enhver afstemning på Generalforsamlingen skal foregå skriftligt, såfremt dirigenten eller fem af de fremmødte kræver det.

Stk. 4. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt

Stk. 5. Ændringer af vedtægterne kræver, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte stemmer for.

§ 13. Ekstraordinær Generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær Generalforsamling indkaldes enten efter beslutning af Bestyrelsen, eller når ¼ af de aktive medlemmer skriftligt begærer dette. I begge tilfælde skal der foreligge en motiveret dagsorden.

Stk. 2. Ekstraordinær Generalforsamling afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse eller beslutning herom.

Stk. 3. Ekstraordinær Generalforsamling behandler kun de punkter, hvorom den er indkaldt.

§ 14. Foreningens økonomi, hæftelse og tegning.

Stk. 1. Foreningens indtægter hidrører fra kontingent, tilskud, overskud ved arrangementer, sponsorater eller andet. Der budgetteres normalt med balance på driftsbudgettet. Budgetteres der med et underskud på driftsbudgettet skal dette godkendes af generalforsamlingen med mindst 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte stemmer.

Stk. 2. For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningen med sin formue. Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtigelser.

Stk. 3. Foreningen tegnes af formand eller kasserer i forening med et bestyrelsesmedlem.

§ 16. Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen består af fem medlemmer, som vælges blandt medlemmerne.

Stk. 2. Formanden, den øvrige bestyrelse og suppleanter vælges af Generalforsamlingen. I øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv.

Stk. 3. Bestyrelsen kan ansætte sekretariatspersonale uden for bestyrelsens kreds.

Stk. 4. Bestyrelsen kan efter hver Generalforsamling oprette eller nedlægge udvalg efter behov samt udpege udvalgsmedlemmer.

Stk. 5. I ulige år er tre bestyrelsesmedlemmer, heraf formanden på valg og i lige år 2 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 6. Suppleanter til bestyrelsen vælges hvert år.

Stk. 7. Dersom et bestyrelsesmedlem afgår i funktionsperioden, indtræder en suppleant, der fungerer frem til førstkommende Generalforsamling, hvor et nyt bestyrelsesmedlem vælges for den normerede periode.

Stk. 8. Bestyrelsesmedlemmer, sekretariatspersonale, udvalgsmedlemmer kan tillægges honorar/godtgørelse. Størrelsen af honoraret/godtgørelsen fastlægges af Generalforsamlingen.

Stk. 9. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov dog afholdes mindst fire møder om året.

Stk. 10. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer, heriblandt enten formanden eller næstformanden er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende, ved formandens fravær da næstformanden.

Stk. 11. Der føres protokol/referat ved Bestyrelsesmøderne.

§ 16. Etisk Råd

Stk. 1. Opgaver

a) Etisk Råd skal behandle klager fra klienter over den behandling de har fået af foreningens medlemmer, herunder over manglende overholdelse af foreningens regelsæt for god klinisk praksis eller gældende lovgivning.

b) Behandle klager fra nuværende og tidligere medlemmer samt ansøgere om medlemskab og registrering vedrørende berettigelsen af foreningens afgørelser i relation til medlemskab og registrering.

c) Yde rådgivning og vejledning og behandle klager om foreningens overtrædelse af gældende lovgivning eller foreningsregler.

Stk. 2. Organisatoriske tilhørsforhold

a) Etisk Råd refererer direkte til Generalforsamlingen i foreningen og er et selvstændigt råd, der arbejder uafhængigt af Bestyrelsen. Etisk Råd aflægger hvert år beretning på Generalforsamlingen.

Stk. 3. Sammensætning

a) Rådets medlemmer vælges på Generalforsamlingen. Ingen af medlemmerne må være medlem af Bestyrelsen, have andre tillidsposter i foreningen eller have en stilling, der kan svække tilliden til Etisk Råd.

b) Rådet består af 3 medlemmer samt 1 suppleant.

c) Valgperioden i Etisk Råd er 2 år. Der vælges 2 medlemmer i ulige år og 1 medlem i lige år samt 1 suppleant hvert år. Rådet konstituerer sig selv umiddelbart efter Generalforsamlingen.

§ 17. Regler og procedure for klageadgang og klagesagsbehandling i Etisk Råd (ER)

Stk. 1. Klagebehandlingen skal foregå på et skriftligt grundlag. Klagen sendes skriftligt til sekretariatet for foreningens kontoradresse. Sekretariatet sender en bekræftelse på modtagelsen af klagen samt sender klagen videre til Etisk Råd hurtigst muligt dog senest efter 2 uger.

a) ER behandler klagen på sit førstkommende møde. Mødet skal afholdes senest 6 uger efter klagen er modtaget på foreningens kontoradresse.

b) Et medlem af ER kan ikke deltage i behandlingen af en sag hvis:

De har særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald.

Har nærstående, der har en sådan interesse.

Såfremt der i øvrigt foreligger omstændigheder, der kan vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.

Spørgsmål om inhabilitet kan i tvivlstilfælde afgøres i samråd med Bestyrelsen.

Stk. 2. Ved sagsbehandlingen skal der være 3 rådsmedlemmer til stede.

a) ER vurderer klagen med henblik på at afvise eller påbegynde sagsbehandlingen. I tvivlstilfælde kan ER indhente udtalelser fra Bestyrelsen eller andre fagligt kompetente personer. ER kan søge faglig eller juridisk bistand efter behov.

b) ER sender en kopi af klagen til det medlem, der er klaget over. Medlemmet har pligt til at fremsende sin skriftlige version af sagen indenfor 14 dage.

c) Herefter fremsender ER en kopi af medlemmets skriftlige redegørelse til klageren, som bedes kommentere denne skriftligt til ER inden for 14 dage.

d) ER skal høre alle involverede parter, således at disse får mulighed for at fremføre deres sag.

e) ER skal indhente de relevante oplysninger til sine afgørelser, som skønnes nødvendig.

f) ER kan anmode sagens parter om at give personligt møde.

g) Der skal ske partshøring over forslag til afgørelser.

Stk. 3. ER afgør sagen med følgende muligheder for afgørelser/sanktioner.

a) Afviser klagen.

b) Udsteder skriftlig irettesættelse og/eller påbud om at ændre kritisable forhold. Såfremt et påbud ikke overholdes, kan Bestyrelsen skride til eksklusion.

c) RAB-afregistrering. Det RAB-afregistrerede medlem har ret til at få prøvet afregistreringen i.h.t. foreningens vedtægter herom.

d) Eksklusion/udelukkelse. Det ekskluderede medlem har ret til at få prøvet eksklusionen i.h.t. foreningens vedtægter herom.

e) I helt specielle sager at indgive politianmeldelse.

Stk. 4. ER orienterer skriftligt de implicerede parter om afgørelsen. Klageren skal modtage et skriftligt svar senest 12 uger fra indsendelsen af sin klage.

a) ER udarbejder et udførligt skriftligt sagsreferat og sagsresume over sagsbehandlingen og den begrundede afgørelse. Til orientering for bestyrelsen udarbejdes et fortroligt internt notat.

b) ER's afgørelse kan ikke ankes til højere instans indenfor foreningens regi. Sagen kan indbringes Civilretsligt.

c) ER skal, hvis en af parterne anmoder om aktindsigt, udsende kopi af det materiale der indgår i sagen senest 4 uger efter anmodningens modtagelse.

Stk. 5. Parterne i en sag har ret til at få denne genoptaget, såfremt der viser sig at være væsentlige ændringer i afgørelsesgrundlaget. Anmodningen om genoptagelsen skal ske senest 2 år efter at afgørelsen blev meddelt. Afgørelsens datering er da gældende som afgørelsestidspunkt.

§ 20. Forskningspuljen

Med henvisning til § 3, stk. 4, fremsætter bestyrelsen på den ordinære generalforsamling forslag om og i givet fald, hvilket beløb der hensættes til forskningsformål. Generalforsamlingen fastsætter efter forslag fra bestyrelsen kriterier for anvendelsen af de hensatte forskningsmidler. I foreningens årsrapport oplyses saldoen for forskningsmidler og tilgang og uddeling i året.

§ 21. Foreningens ophævelse

Foreningen kan ophæves, hvis dette vedtages med mindst 2/3 af de tilstedeværende aktive medlemmer, ved 2 på hinanden følgende Generalforsamlinger med 2 mdr's. mellemrum.

Opløses foreningen, tilfalder foreningens formue andet tilsvarende formål.

FORENINGEN AF KRANIO-SAKRAL TERAPEUTER
techCMS